Wednesday, March 21, 2007

Happy Birthday

Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday to Daddy
Happy Birthday to you!

(1933 - 2002)